Жамиятнинг 2017 йил учун белгиланган ишлаб чиқариш дастури
           
БАРЧА СЕЛЕКЦИЯЛАР БЎЙИЧА                                                                                                                                                                           тоннада
Маҳсулот номи I чоракда II чоракда III чоракда IV чоракда Жами
2017 йилда
Қабул қилинадиган пахта хом ашёси жами,
шу жумладан навлар бўйича
13 250,0 1 000,0 3 500,0 12 500,0 30 250,0
1-нав 13 044,0 1 000,0 3 500,0 9 900,0 27 444,0
2-нав 78,0 0,0 0,0 1 000,0 1 078,0
3-нав 15,0 0,0 0,0 400,0 415,0
4-нав 28,0 0,0 0,0 400,0 428,0
5-нав 85,0 0,0 0,0 800,0 885,0
КТЦ куйиндилари 56,1 4,0 14,0 85,8 159,9
Қайта ишлашга бериладиган пахта хом ашёси жами 13 193,9 996,0 3 486,0 12 414,2 30 090,1
Тола 4 505,0 340,0 1 190,0 4 110,0 10 145,0
Чигит 6 970,0 526,0 1 841,0 6 515,0 15 852,0
Момиқ 331,0 25,0 88,0 364,0 808,0
Улик 80,0 6,0 21,0 121,0 228,0
Калта момиқ 596,0 45,0 158,0 642,0 1 441,0
Ишлаб чиқариш куйиндилари 713,6 54,0 188,0 821,2 1 776,8
           
С 65-24 селекцияси бўйича         тоннада
Маҳсулот номи I чоракда II чоракда III чоракда IV чоракда Жами
2017 йилда
Қабул қилинадиган пахта хом ашёси жами,
шу жумладан навлар бўйича
5 585,0 1 000,0 1 500,0 8 800,0 16 885,0
1-нав 5 559,0 1 000,0 1 500,0 7 080,0 15 139,0
2-нав 5,0 0,0 0,0 700,0 705,0
3-нав   0,0 0,0 280,0 280,0
4-нав 6,0 0,0 0,0 240,0 246,0
5-нав 15,0 0,0 0,0 500,0 515,0
КТЦ куйиндилари 22,9 4,0 6,0 57,8 90,7
Қайта ишлашга бериладиган пахта хом ашёси жами 5 562,1 996,0 1 494,0 8 742,2 16 794,3
Тола 1 856,0 340,0 499,0 2 873,0 5 568,0
Чигит 2 913,0 526,0 780,0 4 574,0 8 793,0
Момиқ 141,0 25,0 37,0 254,0 457,0
Улик 31,0 6,0 10,0 85,0 132,0
Калта момиқ 273,0 45,0 73,0 461,0 852,0
Ишлаб чиқариш куйиндилари 348,1 58,0 95,0 654,2 1 155,3
           
Нам 77  сел -я буйича         тоннада
Маҳсулот номи I чоракда II чоракда III чоракда IV чоракда Жами
2017 йилда
Қабул қилинадиган пахта хом ашёси жами,
шу жумладан навлар бўйича
4 849,0 0,0 1 000,0 1 840,0 7 689,0
1-нав 4 796,0   1 000,0 1 400,0 7 196,0
2-нав 7,0   0,0 150,0 157,0
3-нав 2,0   0,0 60,0 62,0
4-нав 9,0   0,0 80,0 89,0
5-нав 35,0   0,0 150,0 185,0
КТЦ куйиндилари 20,5 0,0 4,0 13,9 38,5
Қайта ишлашга бериладиган пахта хом ашёси жами 4 828,5 0,0 996,0 1 826,1 7 650,5
Тола 1 694,0   350,0 624,0 2 668,0
Чигит 2 567,0   530,0 966,0 4 063,0
Момиқ 100,0   20,0 46,0 166,0
Улик 43,0   9,0 27,0 79,0
Калта момиқ 195,0   40,0 85,0 320,0
Ишлаб чиқариш куйиндилари 229,5 0,0 47,0 78,1 354,5
           
           
Янги Навлар         тоннада
Маҳсулот номи I чоракда II чоракда III чоракда IV чоракда Жами
2017 йилда
Қабул қилинадиган пахта хом ашёси жами,
шу жумладан навлар бўйича
2 816,0 0,0 1 000,0 1 860,0 5 676,0
1-нав 2 689,0   1 000,0 1 420,0 5 109,0
2-нав 66,0   0,0 150,0 216,0
3-нав 13,0   0,0 60,0 73,0
4-нав 13,0   0,0 80,0 93,0
5-нав 35,0   0,0 150,0 185,0
КТЦ куйиндилари 12,8   4,0 14,0 30,8
Қайта ишлашга бериладиган пахта хом ашёси жами 2 803,2 0,0 996,0 1 846,0 5 645,2
Тола 955,0   341,0 613,0 1 909,0
Чигит 1 490,0   531,0 975,0 2 996,0
Момиқ 90,0   31,0 64,0 185,0
Улик 6,0   2,0 9,0 17,0
Калта момиқ 128,0   45,0 96,0 269,0
Ишлаб чиқариш куйиндилари 134,2 0,0 46,0 89,0 269,2

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *